Wednesday, May 18, 2022
கற்பனை-கடத்தல்

கற்பனை கடத்தல்

கற்பனை கடத்தல், நாம் அனைவரும் நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு தருணமும் கற்பனை உலகில் மூழ்கி உள்ளோம். நம் கற்பனையின் ஒரு பகுதியே நாம் இங்கு நிஜ உலகில் வாழ்வது. இவ்வாறு, என் வாழ்வில் எனை […]

Read more